Aanbevolen : Autosloperij - Wij kopen auto's

Waar Kan Ik Mijn Auto Verkopen

Published Nov 08, 23
5 min read


  1. Indien de koper gebruik maakt van zijn recht tot ontbinding zoals bedoeld in lid 4 van dit artikel, dient hij aan ons een vergoeding te betalen van de gemaakte kosten, die zijn vastgesteld op 1% van de catalogusprijs inclusief BTW en BPM.6. Een (algemene) prijsverlaging, die wordt doorgevoerd na het aangaan van de koopovereenkomst, maar voor de feitelijke levering, geeft de koper geen aanspraak op zodanige prijsverlaging.

Wij zijn gerechtigd zonder voorkennis of medeweten van koper technisch noodzakelijke wijzigingen aan te brengen in de verkochte auto’s, hun uitrusting en/of onderdelen zonder dat koper daaraan enigerlei recht zou kunnen ontlenen. 1. marge auto met btw verkopen. Opgegeven leveringstermijnen zijn indicatief en nimmer te beschouwen als fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk het tegendeel is overeengekomen

Indien een fatale termijn is overeengekomen zijn wij eerst in gebreke nadat 21 dagen zijn verstreken nadat de schriftelijke ingebrekestelling ons heeft bereikt, e. auto verkopen aan sloop prijs. e (gratis auto onderdelen verkopen).a. onverlet het bepaalde in artikel X.3. Wij zijn eerst in gebreke nadat 21 dagen zijn verstreken sedert de schriftelijke ingebrekestelling ons heeft bereikt, e. e.aLevering geschiedt na (schriftelijke) aankondiging te onzer keuze:a. door ter beschikkingstelling van het verkochte aan ons adres:b. door aflevering van het verkochte aan het adres van koper in Nederland. 2 (auto verkopen soest). Bij ter beschikkingstelling van het verkochte aan ons adres ten behoeve van koper dient koper binnen vijf dagen, nadat het verkochte ter beschikking staat, het verkochte af te halen

Bij aflevering van het verkochte door ons aan het adres van koper dient koper onmiddellijk af te nemen. 4. auto met kapotte koppeling verkopen. Indien koper het verkochte niet binnen de in lid 2 van dit artikel genoemde termijn afhaalt of het verkochte niet conform lid 3 van dit artikel afneemt, zijn wij gerechtigd stallingskosten in rekening te brengen conform het in ons bedrijf c

Waar Moet Je Op Letten Bij Het Verkopen Van Een Auto

ter plaatse geldende tarief. Het risico voor beschadiging en/of tenietgaan is voor koper (welke papieren heb je nodig om auto te verkopen). Onverminderd het bepaalde in artikel Xll gaat het risico op de koper over vijf dagen nadat het verkochte ter beschikking staat van koper dan wel met onmiddellijke ingang indien het verkochte door ons aan (het adres van) koper wordt afgeleverd

Wij zijn gerechtigd van het door de koper verschuldigde bedrag te allen tijde vooruitbetaling te verlangen (in ieder geval) tot een beloop van 25% daarvan. De factuur betrekking hebbende op de vooruitbetaling dient te zijn voldaan voordat levering van het gekochte heeft plaatsgevonden. 2. auto verkopen via autotrack. Tenzij anders overeengekomen dient betaling, zonder verrekening, ook van de bijkomende kosten, voor of bij afname of aflevering van het verkochte plaats te vinden

Geschiedt de aflevering aan het adres van koper dan geldt als vervaldatum de dag van ontvangst van de factuur - auto gewonnen staatsloterij verkopen. 4. In geval koper een of meer betalingsverplichtingen niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, is koper met ingang van de dag volgend op de dag die is overeengekomen als de uiterste dag van betaling tot en met de dag waarop koper de geldsom heeft voldaan aan ons de wettelijke rente ex artikel 6:119 BW verschuldigd over alle te late betalingen

Tevens is koper de buitengerechtelijke en gerechtelijke incassokosten verschuldigd Buitengerechtelijke incasso- kosten zijn alle kosten welke door ons worden gemaakt om tot incasso van de door koper uit de overeenkomst ver- schuldigde bedragen te geraken, zoals declaraties van advocaten en procureurs, deurwaarders, zaakwaarnemers en incassobureaus - auto verkopen belgie zonder keuring. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld conform de Wet Incassokosten

Het bepaalde in dit artikel is alleen van toepassing, indien wij een auto inkopen in geval van verkoop (zogenaamde inruil), wanneer de koper/aanbieder:een particulier is, die zelf geen aftrek van voorbelasting heeft genoten;een (overheids)instelling is, niet ondernemer zijndeeen ondernemer is, die de auto uitsluitend voor vrijgestelde prestaties heeft gekocht:een kleine ondernemer is, die van de administratieve verplichtingen is ontheven op grond van artikel 25, lid 3 van de Wet op de Omzetbelasting 1968:een andere (geautoriseerde) wederverkoper is, die de margeregeling toepast, in die zin dat slechts BTW over de marge verschuldigd is2. - auto van de zaak verkopen aan particulier

Auto Verkopen Welke Papieren Nodig

  1. Koper/aanbieder dient in te staan voor de informatie die hij geeft over het schadeverloop van de in te ruilen auto. 4. Aan deze taxatie zijn wij evenwel niet langer gebonden dan 14 dagen na de dag der taxatie, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. 5. Op de dag van overdracht van de in te kopen auto dient deze in dezelfde staat te verkeren als op het ogenblik van taxatie.

Indien de overdracht van de in te kopen auto plaatsvindt, nadat de termijn in lid 4 genoemd verstreken is en/of indien de in te kopen auto niet meer in dezelfde staat verkeert als op het ogenblik der taxatie, zijn wij gerechtigd opnieuw een taxatie te laten verrichten (auto verkopen zonder apk). Indien de taxatiewaarde dan lager uitvalt, kan aanbieder/koper geen rechten meer ontlenen aan de eerdere taxatieIn beide gevallen blijft de koper echter gebonden aan de reeds gesloten koopovereenkomst. 7 - wanneer het beste je auto verkopen. De in te kopen auto(‘s) dient (dienen) te worden geleverd bij levering van de verkochte auto(‘s) (rdw auto verkopen). 8. lndien koper/aanbieder bij verkoop van een nieuwe auto tegen inkoop van een auto de in te kopen auto blijft berijden in afwachting van de levering van de nieuwe, wordt de in te kopen auto eerst ons eigendom, nadat de feitelijke levering aan ons heeft plaatsgevonden

  1. De in te kopen auto dient bij de feitelijke levering voorzien te zijn van een geldig kentekenbewijs (deel I en deel II) en een overschrijvingsbewijs. Indien een of meerdere van bovenstaande papieren ontbreekt, behouden wij ons het recht voor, voor het verkrijgen van een nieuw kentekenbewijs en de daarmee verband houdende waardevermindering.

Bovendien dient koper/aanbieder de auto in dat geval in te leveren met een tijdelijk kentekenbewijs. 10 (auto van de zaak verkopen factuur). In geval van inkoop dient de (particuliere) koper/aanbieder als bedoeld in lid 1. o. g.v. de toepasselijke BTW regelgeving over inruil van gebruikte roerende zaken, een inkoopverklaring in te vullen en te ondertekenen. 11

Wat Moet Ik Hebben Om Mijn Auto Te Verkopen

Het bepaalde in artikel II, lid 4. auto verkopen op marktplaats kosten. is van overeenkomstige toepassing. Indien wij een schadetaxatie hebben, verricht zullen wij aan koper/opdrachtgever de werkelijk gemaakte kosten in rekening brengen, met een minimum van €100 exclusief BTW. wat nodig bij verkopen auto. Deze kosten worden niet in rekening gebracht indien aan ons een opdracht tot reparatie wordt verstrekt, dan wel de levering van een (andere) auto met ons wordt overeengekomen

 

Auto opkoper België

Lichte vracht verkopen ? Wij zijn een erkend Belgisch autobedrijf en landelijk actief. Ons mobiel inkoopteam is flexibel inzetbaar en garandeert een afspraak ter plaatse binnen de 24u. Aarzel dus niet om ons ook te contacteren tijdens weekend -en feestdagen.

Navigation

Home

Latest Posts

Garantie Autohandelaar

Published Feb 13, 24
4 min read

Auto Verkopen

Published Feb 13, 24
7 min read